20140221 - BKT-B - PLY#2 - TCA v Lee Vining - Trinity-Photos