20140213 - BKT-B - TCA v LancBaptist - Trinity-Photos